นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์
และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า
บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด ถือว่าข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของบริษัท
เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในระดับสูง ดังนั้นจึงได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ดังนี้

ข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงรูปภาพ ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ ผู้ที่จะนำไปใช้ ดัดแปลง หรือ กระทำการอื่นใดโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฎบนเวปไซด์ จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อน การแก้ไข ดัดแปลง ลบ หรือ กระทำการอื่นใด ที่ทำให้ข้อมูลของบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงหรือหายไปจากเวปไซด์ จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อน ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ การสั่งซื้อสินค้า วันเดินทางของลูกค้า ฯลฯ ที่เป็นข้อมูลที่ลูกค้าแจ้ง ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและถือเป็นความลับของลูกค้า และ ของบริษัท พนักงานของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องจะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือส่งต่อ ใช้ประโยชน์หรือ มอบให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ จะถูกเก็บไว้เพื่อวัตุถุประสงค์สำหรับ การติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการใช้บริการ เท่านั้น บริษัทจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไปใช้นอกเหนือจากข้อ 4 และทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า

วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
บ. ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

Visitors: 85,384