นโยบายการซื้อสินค้า และบริการ Thaitravelland.com

นโยบายการเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและการชำระเงิน


นโยบายการซื้อสินค้า

1. สินค้าและบริการที่นำมาจำหน่ายจะเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหน้าเวปไซด์ หรือ เอกสารกำกับสินค้าทุกประการ
2. ราคาสินค้าที่นำเสนอ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาทัวร์ที่แสดงในหน้าเวปไซด์ของแต่ละรายการ จะมีการระบุถึงสิ่งที่รวมในราคาทัวร์ และ ไม่รวมในราคาทัวร์ ไว้ด้วยแล้ว

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้า/บริการ ยังไม่ถูกชำระเงินจองไปเท่านั้น
2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่สินค้า/บริการ ยังไม่ถูกชำระเงินจองไปโดยปกติจะไม่มีค่าดำเนินการ
3. หากสินค้า/บริการ ได้มีการชำระเงินจองไปแล้ว ตัวอย่างเช่น การจองซื้อตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ ที่พัก และ ลูกค้าต้องการยกเลิก บริษัท ฯ จะทำการหักค่าใช้จ่ายในการจองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระเงินจองมาแล้ว
4. บริษัทฯจะคืนค่าสินค้า/บริการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

นโยบายการชำระเงิน

1. การสั่งซื้อทุกครั้ง จะต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ถึง สถานะของสินค้า เช่น จำนวนที่นั่งที่ว่าง ก่อนทุกครั้ง จึงจะทำการชำระเงินค่ามัดจำ
2. บริษัท ฯ รับชำระเงินเป็นเงินสด โดยการโอนผ่านธนาคารหรือการชำระโดยบัตรเครดิต เท่านั้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า/บริการ

1. ในกรณีปกติ บริษัท ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
2. บริษัทฯจัดส่งสินค้า/บริการ หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3. บริษัทฯจัดส่งสินค้า/บริการ ตามวัน เวลา ที่ได้มีการระบุ โดย บริษัท ฯ จะจัดส่งเอกสารยืนยันการให้บริการ หรือ ใบเตรียมตัวการเดินทาง ให้ท่านก่อนเวลาที่ใช้บริการ
4. เมื่อเอกสารยืนยันการให้บริการ หรือ ใบเตรียมตัวการเดินทาง ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง ไปทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นตามที่ตกลงกัน

นโยบายการยกเลิกการให้บริการ หรือ คืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า กรณีการให้บริการ

· ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการให้บริการก่อนกำหนดการใช้บริการได้ โดยมีการหักค่าใช้จ่ายตามแต่ประเภทของการบริการ ซึ่งจะได้มีการระบุไว้ในเอกสารหรือ หน้าเวปไซด์ www.thaitravelland.com หรือตามแต่การตกลงกัน
· กรณีที่ท่านไม่ได้ไปแสดงตนเพื่อรับบริการในเวลาและสถานที่ที่กำหนด ( No Show ) บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การให้บริการดังกล่าว และ บริษัท ฯ จะไม่คืนค่าบริการให้ท่าน
· ท่านสามารถแจ้งเลื่อนการให้บริการได้ในบางประเภทของบริการ ซึ่งจะต้องรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อจองการให้บริการในเวลาที่ท่านต้องการเลื่อนออกไป และรักษาสิทธิในการใช้บริการ ( การเลื่อนการให้บริการอาจทำได้ในบางประเภทของบริการเท่านั้น และ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น )

เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นกับ ประเภทของสินค้าและบริการ ที่อาจมีแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซด์ที่แสดงข้อมูลของประเภทสินค้านั้น ๆ
ในการแจ้งยกเลิกการให้บริการ/สินค้า กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 02-8878802
กรณีสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

· กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

· ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

· สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

· เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้


นโยบายการยกเลิกการให้บริการ หรือ คืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น

2. บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า/บริการ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
4. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปมีคุณสมบัติหรือรายละเอียดไม่ตรงกับที่แจ้งหรือที่มีการระบุในเอกสาร เวปไซด์ ของบริษัท หรือ สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
2. บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า/การให้บริการ การรับประกันคุณภาพ กรณีการให้บริการ

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการเป็นลำดับแรก ดังนั้นจึงเน้นการบริการตั้งแต่ ก่อนการเดินทางหรือก่อนวันใช้บริการ ระหว่างวันใช้บริการ และ หลังวันใช้บริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้บริการได้ในระดับของความพึงพอใจสูงสุด ดังจะเห็นได้จากเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รับ รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ได้รับบริการ หรือบริการที่ได้ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากความบกพร่องของบริษัท ฯ เรายินดีชดเชยในส่วนของการให้บริการที่ท่านไม่ได้รับตามความเหมาะสม

การรับประกันคุณภาพ กรณีสินค้า

การรับประกันความเสียหาย : สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.linethaitravel.comมีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 เดือน
การบริการหลังการขาย : เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ โทร. 02-8878802-3 หรือ แจ้งทางอีเมลล์ linethaitravel@hotmail.com
สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

1. สินค้าหมดประกัน

2. ไม่มี Void ของทางบริษัท

3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด

4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด

5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

นโยบายการส่งเคลมการรับประกัน

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง


นาง วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
บ.ลายไทยทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 85,384