นโยบายของเวปไซด์ Thaitravelland.com

นโยบายของเวปไซด์

เวปไซด์ www.thaitravelland.com จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด และ มีนโยบายหลักของเวปไซด์ดังนี้

1. ข้อมูลที่ปรากฎบนเวปไซด์ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีความทันสมัย ( update ) อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อมูลหรือรูปภาพ ที่ปรากฎบนเวปไซด์ จะเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น
3. เวปไซด์นี้ จะไม่แสดงข้อความ เนื้อหา หรือ รูปภาพ หรือเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

นาง วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

Visitors: 84,029